อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

กลุ่มกะลุวอ

Image
วัดกำแพง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยาบี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านไร่พญา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาแนะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูแบสาลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกศิลา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มกะลุวอเหนือ

Image
บ้านบางมะนาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านค่าย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปูลากาป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหัวเขา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกสยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเปล
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มโคกเคียน

Image
วัดพนาสณฑ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านโคกพะยอม
8 มิย. 2566
บ้านบือราเป๊ะ
8 มิย. 2566
บ้านฮูแตทูวอ
8 มิย. 2566
บ้านทอน
8 มิย. 2566
Image
บ้านทรายขาว
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มบางปอ

Image
บ้านทุ่งโต๊ะดัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจืองา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านตะโละแน็ง
8 มิย. 2566
Image
บ้านยารอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกตีเต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกสุมุ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านแคนา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มมะนังตายอ

บ้านโต๊ะนอ
8 มิย. 2566
Image
บ้านจูดแดง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านโคกแมแน
8 มิย. 2566
บ้านจะแลเกาะ
8 มิย. 2566
Image
บ้านมะนังกาหยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสุไหงบาลา
8 มิย. 2566

กลุ่มลำภู-บางนาค

Image
อนุบาลนราธิวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
เมืองนราธิวาส
8 มิย. 2566
Image
วัดโคกโก
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านรามา
8 มิย. 2566
Image
บ้านทำเนียบ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปลักปลา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดลําภู
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มซาเบ็ง62

Image
บ้านต้นตาล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านแยะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลุโบะปาเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านจอเบาะ
8 มิย. 2566
บ้านกูแว(ประชาอุทิศ)
8 มิย. 2566
Image
บ้านลูโบะบายะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปาลอบาต๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มตะปอเยาะ-ลูโบะบือซา

Image
บ้านตะโละมีญอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบลูกาสนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูยิ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกำปงปีแซ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกาแร
8 มิย. 2566

กลุ่มยี่งอ-ละหาร

บ้านยี่งอ
8 มิย. 2566
Image
บ้านกูเล็ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะกอตอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านกาบุ๊
8 มิย. 2566
Image
บ้านกาเด็ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านศาลาลูกไก่
8 มิย. 2566
Image
บ้านทุ่งคา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปูตะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มนพเก้า

Image
บ้านบลูกา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
8 มิย. 2566
Image
บ้านกาโดะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านลาเมาะ
8 มิย. 2566
Image
บ้านลาเมาะฮีเล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดือแย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสาวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจือแร
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านมือและห์
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มพัฒนาศึกษา

Image
วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนาดา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านรือเสาะ
8 มิย. 2566
Image
บ้านยาแลเบ๊าะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนาโอน
8 มิย. 2566
บ้านบูกิ๊ตยือแร
8 มิย. 2566

กลุ่มลาโละ2020

Image
บ้านอีนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูยิ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบริจ๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบือแรง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มสหพัฒนา

Image
บ้านบาโงปะแต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสายน้ำทิพย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสวนพลู
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านธรรมเจริญ
8 มิย. 2566
Image
บ้านบลูกาฮีเล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ประชาพัฒนา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านพนาทักษิณ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาตง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสะแนะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสุเป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านซือเลาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาโงปูโละ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มสุวารี-สามัคคี

บ้านลูโบะบูโละ
8 มิย. 2566
Image
บ้านมะนังปันยัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านละหาน
8 มิย. 2566
Image
บ้านตายา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านยือลาแป
8 มิย. 2566
บ้านดือแยหะยี
8 มิย. 2566
Image
บ้านบือเล็งใต้
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มเชิงคีรี-ซากอ

Image
บ้านลาเวง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตามุง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
สว่างวัฒนา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดาฮง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสาคร
8 มิย. 2566
Image
บ้านกลูบี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านซากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มตะมะยูง

Image
บ้านตะมะยูง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
สามัคคีวิทยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านตอหลัง
8 มิย. 2566
บ้านบือแนนากอ
8 มิย. 2566
บ้านลูโบ๊ะบาตู
8 มิย. 2566

กลุ่มศรีสาคร

ประชาวิทยรังสรรค์
8 มิย. 2566
Image
บ้านป่าไผ่
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
8 มิย. 2566
Image
บ้านไอร์แยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปาหนัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคอลอกาเว
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มจำปา

Image
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาเยาะมาตี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยือลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกะลูแป
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอีโยะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอาตะบือเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มบาเจาะ

Image
บ้านแป๊ะบุญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบือเจ๊าะ
8 มิย. 2566
Image
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปะลุกานากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดูกู
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มบาเระใต้

Image
บ้านบือเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะสูดอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคลอแระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตันหยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านฮูแตยือลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มมิตรภาพ

Image
บ้านบือแนปีแย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปะลุกาสาเมาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
8 มิย. 2566
Image
บ้านมะยูง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปะลุกาแปเราะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มลูโบะสาวอ

Image
บ้านตะโละบาลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสุไหงบาตู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ราชประชานุเคราะห์ 9
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปูซูตีฆอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ราชประชานุเคราะห์ 10
ยังไม่รายงานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน