รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2564
ที่ โรงเรียน ครั้ง 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 วัดกำแพง 4 / / / /
2 บ้านยาบี 0
3 บ้านไร่พญา 2 / /
4 บ้านกาแนะ 3 / / /
5 บ้านกูแบสาลอ 14 / / / / / / / / / / / / / /
6 บ้านโคกศิลา 9 / / / / / / / / /
7 บ้านบางมะนาว 0
8 บ้านค่าย 0
9 บ้านปูลากาป๊ะ 4 / / / /
10 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0
11 บ้านหัวเขา 10 / / / / / / / / / /
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 1 /
13 บ้านโคกสยา 0
14 บ้านเปล 14 / / / / / / / / / / / / / /
15 วัดพนาสณฑ์ 0
16 บ้านโคกพะยอม 6 / / / / / /
17 บ้านบือราเป๊ะ 9 / / / / / / / / /
18 บ้านฮูแตทูวอ 10 / / / / / / / / / /
19 บ้านทอน 11 / / / / / / / / / / /
20 บ้านทรายขาว 9 / / / / / / / / /
21 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 15 / / / / / / / / / / / / / / /
22 บ้านจืองา 12 / / / / / / / / / / / /
23 บ้านตะโละแน็ง 14 / / / / / / / / / / / / / /
24 บ้านยารอ 5 / / / / /
25 บ้านโคกตีเต 0
26 บ้านโคกสุมุ 9 / / / / / / / / /
27 บ้านแคนา 9 / / / / / / / / /
28 บ้านโต๊ะนอ 8 / / / / / / / /
29 บ้านจูดแดง 9 / / / / / / / / /
30 บ้านโคกแมแน 7 / / / / / / /
31 บ้านจะแลเกาะ 3 / / /
32 บ้านมะนังกาหยี 0
33 บ้านสุไหงบาลา 13 / / / / / / / / / / / / /
34 อนุบาลนราธิวาส 0
35 เมืองนราธิวาส 14 / / / / / / / / / / / / / /
36 วัดโคกโก 10 / / / / / / / / / /
37 บ้านรามา 4 / / / /
38 บ้านทำเนียบ 12 / / / / / / / / / / / /
39 บ้านปลักปลา 11 / / / / / / / / / / /
40 วัดลําภู 0
41 บ้านต้นตาล 0
42 บ้านแยะ 5 / / / / /
43 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 0
44 บ้านลุโบะปาเระ 3 / / /
45 บ้านจอเบาะ 10 / / / / / / / / / /
46 บ้านกูแว(ประชาอุทิศ) 8 / / / / / / / /
47 บ้านลูโบะบายะ 3 / / /
48 บ้านปาลอบาต๊ะ 0
49 บ้านตะโละมีญอ 15 / / / / / / / / / / / / / / /
50 บ้านบูเกะบากง 12 / / / / / / / / / / / /
51 บ้านบลูกาสนอ 10 / / / / / / / / / /
52 บ้านกูยิ 4 / / / /
53 บ้านกำปงปีแซ 2 / /
54 บ้านลุโบะดาโต๊ะ 0
55 บ้านกาแร 8 / / / / / / / /
56 บ้านยี่งอ 15 / / / / / / / / / / / / / / /
57 บ้านกูเล็ง 0
58 บ้านบูเกะกอตอ 0
59 บ้านกาบุ๊ 13 / / / / / / / / / / / / /
60 บ้านกาเด็ง 0
61 บ้านศาลาลูกไก่ 4 / * * * / / /
62 บ้านทุ่งคา 8 / / / / / / / /
63 บ้านปูตะ 9 / / / / / / / / /
64 บ้านบลูกา 4 / / / /
65 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 14 / / / / / / / / / / / / / /
66 บ้านกาโดะ 0
67 บ้านลาเมาะ 3 / / /
68 บ้านลาเมาะฮีเล 0
69 บ้านดือแย 6 / / / / / /
70 บ้านสาวอ 14 / / / / / / / / / / / / / /
71 บ้านจือแร 11 / / / / / / / / / / /
72 บ้านมือและห์ 14 / / / / / / / / / / / / / /
73 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 3 / / /
74 บ้านนาดา 5 / / / / /
75 บ้านรือเสาะ 5 / / / / /
76 บ้านยาแลเบ๊าะ 9 / / / / / / / / /
77 บ้านบากง 1 /
78 บ้านนาโอน 9 / / / / / / / / /
79 บ้านบูกิ๊ตยือแร 12 / / / / / / / / / / / /
80 บ้านอีนอ 10 / / / / / / / / / /
81 บ้านกูยิ 0
82 บ้านบริจ๊ะ 11 / / / / / / / / / / /
83 บ้านบือแรง 15 / / / / / / / / / / / / / / /
84 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 10 / / / / / / / / / /
85 บ้านบาโงปะแต 14 / / / / / / / / / / / / / /
86 บ้านสายน้ำทิพย์ 0
87 บ้านสวนพลู 14 / / / / / / / / / / / / / /
88 บ้านธรรมเจริญ 6 / / / / / /
89 บ้านบลูกาฮีเล 12 / / / / / / / / / / / /
90 ประชาพัฒนา 8 / / / / / / / /
91 บ้านพนาทักษิณ 7 / / / / / / /
92 บ้านบาตง 7 / / / / / / /
93 บ้านสะแนะ 6 / / / / / /
94 บ้านสุเป๊ะ 0
95 บ้านซือเลาะ 1 /
96 บ้านบาโงปูโละ 11 / / / / / / / / / / /
97 บ้านลูโบะบูโละ 6 / / / / / /
98 บ้านมะนังปันยัง 12 / / / / / / / / / / / /
99 บ้านละหาน 11 / / / / / / / / / / /
100 บ้านตายา 12 / / / / / / / / / / / /
101 บ้านยือลาแป 0
102 บ้านดือแยหะยี 2 / /
103 บ้านบือเล็งใต้ 10 / / / / / / / / / /
104 บ้านลาเวง 3 / / /
105 บ้านตามุง 9 / / / / / / / / /
106 สว่างวัฒนา 6 / / / / / /
107 บ้านดาฮง 3 / / /
108 บ้านสาคร 6 / / / / / /
109 บ้านกลูบี 9 / / / / / / / / /
110 ชุมชนบ้านซากอ 0
111 บ้านตะมะยูง 4 / / / /
112 สามัคคีวิทยา 0
113 บ้านตอหลัง 8 / / / / / / / /
114 บ้านบือแนนากอ 12 / / / / / / / / / / / /
115 บ้านลูโบ๊ะบาตู 8 / / / / / / / /
116 ประชาวิทยรังสรรค์ 6 / / / / / /
117 บ้านป่าไผ่ 2 / /
118 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 10 / / / / / / / / / /
119 บ้านไอร์แยง 10 / / / / / / / / / /
120 บ้านปาหนัน 12 / / / / / / / / / / / /
121 บ้านคอลอกาเว 0
122 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 1 /
123 บ้านกาเยาะมาตี 0
124 บ้านยือลอ 12 / / / / / / / / / / / /
125 บ้านกะลูแป 0
126 บ้านอีโยะ 0
127 บ้านอาตะบือเระ 0
128 บ้านแป๊ะบุญ 7 / / / / / / /
129 บ้านบือเจ๊าะ 0
130 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 7 / / / / / / /
131 บ้านปะลุกานากอ 12 / / / / / / / / / / / /
132 บ้านดูกู 0
133 บ้านบือเระ 11 / / / / / / / / / / /
134 บ้านบูเกะสูดอ 0
135 บ้านคลอแระ 0
136 บ้านตันหยง 8 / / / / / / / /
137 บ้านฮูแตยือลอ 0
138 บ้านบือแนปีแย 7 / / / / / / /
139 บ้านปะลุกาสาเมาะ 9 / / / / / / / / /
140 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 9 / / / / / / / / /
141 บ้านมะยูง 0
142 บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 0
143 บ้านปะลุกาแปเราะ 3 / / /
144 บ้านตะโละบาลอ 1 /
145 บ้านสุไหงบาตู 0
146 ราชประชานุเคราะห์ 9 12 / / / / / / / / / / / /
147 บ้านปูซูตีฆอ 12 / / / / / / / / / / / /
148 ราชประชานุเคราะห์ 10 0