รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2564
ที่ โรงเรียน ครั้ง 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 วัดกำแพง 0
2 บ้านยาบี 0
3 บ้านไร่พญา 0
4 บ้านกาแนะ 0
5 บ้านกูแบสาลอ 0
6 บ้านโคกศิลา 0
7 บ้านบางมะนาว 0
8 บ้านค่าย 0
9 บ้านปูลากาป๊ะ 0
10 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0
11 บ้านหัวเขา 0
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 0
13 บ้านโคกสยา 1 /
14 บ้านเปล 1 /
15 วัดพนาสณฑ์ 1 /
16 บ้านโคกพะยอม 1 /
17 บ้านบือราเป๊ะ 1 /
18 บ้านฮูแตทูวอ 1 /
19 บ้านทอน 0
20 บ้านทรายขาว 1 /
21 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 0
22 บ้านจืองา 1 /
23 บ้านตะโละแน็ง 1 /
24 บ้านยารอ 0
25 บ้านโคกตีเต 0
26 บ้านโคกสุมุ 1 /
27 บ้านแคนา 1 /
28 บ้านโต๊ะนอ 0
29 บ้านจูดแดง 1 /
30 บ้านโคกแมแน 1 /
31 บ้านจะแลเกาะ 1 /
32 บ้านมะนังกาหยี 0
33 บ้านสุไหงบาลา 1 /
34 อนุบาลนราธิวาส 0
35 เมืองนราธิวาส 1 /
36 วัดโคกโก 1 /
37 บ้านรามา 0
38 บ้านทำเนียบ 0
39 บ้านปลักปลา 1 /
40 วัดลําภู 0
41 บ้านต้นตาล 0
42 บ้านแยะ 1 /
43 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 0
44 บ้านลุโบะปาเระ 0
45 บ้านจอเบาะ 1 /
46 บ้านกูแว(ประชาอุทิศ) 1 /
47 บ้านลูโบะบายะ 0
48 บ้านปาลอบาต๊ะ 0
49 บ้านตะโละมีญอ 1 /
50 บ้านบูเกะบากง 1 /
51 บ้านบลูกาสนอ 1 /
52 บ้านกูยิ 1 /
53 บ้านกำปงปีแซ 0
54 บ้านลุโบะดาโต๊ะ 0
55 บ้านกาแร 1 /
56 บ้านยี่งอ 1 /
57 บ้านกูเล็ง 1 /
58 บ้านบูเกะกอตอ 0
59 บ้านกาบุ๊ 1 /
60 บ้านกาเด็ง 0
61 บ้านศาลาลูกไก่ 1 /
62 บ้านทุ่งคา 1 /
63 บ้านปูตะ 0
64 บ้านบลูกา 0
65 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 1 /
66 บ้านกาโดะ 1 /
67 บ้านลาเมาะ 1 /
68 บ้านลาเมาะฮีเล 0
69 บ้านดือแย 1 /
70 บ้านสาวอ 0
71 บ้านจือแร 1 /
72 บ้านมือและห์ 1 /
73 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 0
74 บ้านนาดา 0
75 บ้านรือเสาะ 0
76 บ้านยาแลเบ๊าะ 0
77 บ้านบากง 1 /
78 บ้านนาโอน 0
79 บ้านบูกิ๊ตยือแร 1 /
80 บ้านอีนอ 0
81 บ้านกูยิ 0
82 บ้านบริจ๊ะ 1 /
83 บ้านบือแรง 0
84 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 1 /
85 บ้านบาโงปะแต 0
86 บ้านสายน้ำทิพย์ 0
87 บ้านสวนพลู 1 /
88 บ้านธรรมเจริญ 1 /
89 บ้านบลูกาฮีเล 0
90 ประชาพัฒนา 1 /
91 บ้านพนาทักษิณ 0
92 บ้านบาตง 0
93 บ้านสะแนะ 1 /
94 บ้านสุเป๊ะ 0
95 บ้านซือเลาะ 0
96 บ้านบาโงปูโละ 0
97 บ้านลูโบะบูโละ 0
98 บ้านมะนังปันยัง 1 /
99 บ้านละหาน 0
100 บ้านตายา 1 /
101 บ้านยือลาแป 1 /
102 บ้านดือแยหะยี 1 /
103 บ้านบือเล็งใต้ 1 /
104 บ้านลาเวง 0
105 บ้านตามุง 1 /
106 สว่างวัฒนา 0
107 บ้านดาฮง 1 /
108 บ้านสาคร 0
109 บ้านกลูบี 0
110 ชุมชนบ้านซากอ 1 /
111 บ้านตะมะยูง 0
112 สามัคคีวิทยา 0
113 บ้านตอหลัง 1 /
114 บ้านบือแนนากอ 1 /
115 บ้านลูโบ๊ะบาตู 1 /
116 ประชาวิทยรังสรรค์ 1 /
117 บ้านป่าไผ่ 0
118 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 0
119 บ้านไอร์แยง 1 /
120 บ้านปาหนัน 1 /
121 บ้านคอลอกาเว 1 /
122 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 0
123 บ้านกาเยาะมาตี 0
124 บ้านยือลอ 1 /
125 บ้านกะลูแป 1 /
126 บ้านอีโยะ 0
127 บ้านอาตะบือเระ 0
128 บ้านแป๊ะบุญ 0
129 บ้านบือเจ๊าะ 0
130 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 1 /
131 บ้านปะลุกานากอ 0
132 บ้านดูกู 0
133 บ้านบือเระ 0
134 บ้านบูเกะสูดอ 0
135 บ้านคลอแระ 0
136 บ้านตันหยง 0
137 บ้านฮูแตยือลอ 0
138 บ้านบือแนปีแย 1 /
139 บ้านปะลุกาสาเมาะ 0
140 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 1 /
141 บ้านมะยูง 0
142 บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 0
143 บ้านปะลุกาแปเราะ 0
144 บ้านตะโละบาลอ 0
145 บ้านสุไหงบาตู 0
146 ราชประชานุเคราะห์ 9 0
147 บ้านปูซูตีฆอ 1 /
148 ราชประชานุเคราะห์ 10 1 /