รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ รายงาน 1 รายงาน 2 รายงานประจำเดือน งดจัดอาหาร

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

กลุ่มกะลุวอ

Image
วัดกำแพง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยาบี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านไร่พญา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาแนะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูแบสาลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกศิลา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มกะลุวอเหนือ

Image
บ้านบางมะนาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านค่าย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปูลากาป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหัวเขา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกสยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเปล
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มโคกเคียน

Image
วัดพนาสณฑ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกพะยอม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบือราเป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านฮูแตทูวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทรายขาว
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มบางปอ

บ้านทุ่งโต๊ะดัง
22 มีค. 2566
Image
บ้านจืองา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านตะโละแน็ง
22 มีค. 2566
Image
บ้านยารอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกตีเต
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกสุมุ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านแคนา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มมะนังตายอ

Image
บ้านโต๊ะนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจูดแดง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกแมแน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจะแลเกาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านมะนังกาหยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสุไหงบาลา
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มลำภู-บางนาค

Image
อนุบาลนราธิวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
เมืองนราธิวาส
22 มีค. 2566
Image
วัดโคกโก
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านรามา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทำเนียบ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านปลักปลา
22 มีค. 2566
Image
วัดลําภู
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มซาเบ็ง62

Image
บ้านต้นตาล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านแยะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลุโบะปาเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจอเบาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูแว(ประชาอุทิศ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลูโบะบายะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปาลอบาต๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มตะปอเยาะ-ลูโบะบือซา

บ้านตะโละมีญอ
22 มีค. 2566
Image
บ้านบูเกะบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบลูกาสนอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกูยิ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกำปงปีแซ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาแร
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มยี่งอ-ละหาร

บ้านยี่งอ
22 มีค. 2566
Image
บ้านกูเล็ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะกอตอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาบุ๊
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาเด็ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านศาลาลูกไก่
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านทุ่งคา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปูตะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มนพเก้า

Image
บ้านบลูกา
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
22 มีค. 2566
Image
บ้านกาโดะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลาเมาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลาเมาะฮีเล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดือแย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสาวอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านจือแร
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านมือและห์
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มพัฒนาศึกษา

Image
วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนาดา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านรือเสาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยาแลเบ๊าะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบากง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านนาโอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูกิ๊ตยือแร
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มลาโละ2020

บ้านอีนอ
22 มีค. 2566
Image
บ้านกูยิ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบริจ๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบือแรง
22 มีค. 2566
Image
ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มสหพัฒนา

บ้านบาโงปะแต
22 มีค. 2566
Image
บ้านสายน้ำทิพย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสวนพลู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านธรรมเจริญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบลูกาฮีเล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ประชาพัฒนา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านพนาทักษิณ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาตง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสะแนะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสุเป๊ะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านซือเลาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาโงปูโละ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มสุวารี-สามัคคี

Image
บ้านลูโบะบูโละ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านมะนังปันยัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านละหาน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตายา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยือลาแป
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดือแยหะยี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบือเล็งใต้
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มเชิงคีรี-ซากอ

Image
บ้านลาเวง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตามุง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
สว่างวัฒนา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดาฮง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสาคร
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกลูบี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ชุมชนบ้านซากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มตะมะยูง

Image
บ้านตะมะยูง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
สามัคคีวิทยา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตอหลัง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบือแนนากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มศรีสาคร

Image
ประชาวิทยรังสรรค์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านป่าไผ่
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านไอร์แยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปาหนัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคอลอกาเว
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มจำปา

Image
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกาเยาะมาตี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านยือลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านกะลูแป
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอีโยะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านอาตะบือเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มบาเจาะ

Image
บ้านแป๊ะบุญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบือเจ๊าะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปะลุกานากอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านดูกู
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มบาเระใต้

Image
บ้านบือเระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบูเกะสูดอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านคลอแระ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านตันหยง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านฮูแตยือลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มมิตรภาพ

Image
บ้านบือแนปีแย
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปะลุกาสาเมาะ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านมะยูง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปะลุกาแปเราะ
ยังไม่รายงานข้อมูล

กลุ่มลูโบะสาวอ

Image
บ้านตะโละบาลอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านสุไหงบาตู
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ราชประชานุเคราะห์ 9
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านปูซูตีฆอ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
ราชประชานุเคราะห์ 10
ยังไม่รายงานข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)