สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2567
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 วัดกำแพง 284
2 บ้านยาบี 4
3 บ้านไร่พญา 193
4 บ้านกาแนะ 4
5 บ้านกูแบสาลอ 170
6 บ้านโคกศิลา 124
7 บ้านบางมะนาว 52
8 บ้านค่าย 10
9 บ้านปูลากาป๊ะ 141
10 บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 0
11 บ้านหัวเขา 264
12 ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 17
13 บ้านโคกสยา 231
14 บ้านเปล 315
15 วัดพนาสณฑ์ 103
16 บ้านโคกพะยอม 263
17 บ้านบือราเป๊ะ 265
18 บ้านฮูแตทูวอ 297
19 บ้านทอน 266
20 บ้านทรายขาว 295
21 บ้านทุ่งโต๊ะดัง 214
22 บ้านจืองา 264
23 บ้านตะโละแน็ง 316
24 บ้านยารอ 107
25 บ้านโคกตีเต 37
26 บ้านโคกสุมุ 224
27 บ้านแคนา 314
28 บ้านโต๊ะนอ 169
29 บ้านจูดแดง 194
30 บ้านโคกแมแน 237
31 บ้านจะแลเกาะ 190
32 บ้านมะนังกาหยี 26
33 บ้านสุไหงบาลา 178
34 อนุบาลนราธิวาส 155
35 เมืองนราธิวาส 272
36 วัดโคกโก 235
37 บ้านรามา 104
38 บ้านทำเนียบ 74
39 บ้านปลักปลา 319
40 วัดลําภู 0
41 บ้านต้นตาล 69
42 บ้านแยะ 236
43 บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 11
44 บ้านลุโบะปาเระ 235
45 บ้านจอเบาะ 233
46 บ้านกูแว(ประชาอุทิศ) 262
47 บ้านลูโบะบายะ 175
48 บ้านปาลอบาต๊ะ 52
49 บ้านตะโละมีญอ 217
50 บ้านบูเกะบากง 259
51 บ้านบลูกาสนอ 245
52 บ้านกูยิ 117
53 บ้านกำปงปีแซ 74
54 บ้านลุโบะดาโต๊ะ 16
55 บ้านกาแร 263
56 บ้านยี่งอ 269
57 บ้านกูเล็ง 128
58 บ้านบูเกะกอตอ 39
59 บ้านกาบุ๊ 279
60 บ้านกาเด็ง 5
61 บ้านศาลาลูกไก่ 266
62 บ้านทุ่งคา 260
63 บ้านปูตะ 75
64 บ้านบลูกา 147
65 บ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 287
66 บ้านกาโดะ 161
67 บ้านลาเมาะ 184
68 บ้านลาเมาะฮีเล 172
69 บ้านดือแย 147
70 บ้านสาวอ 139
71 บ้านจือแร 294
72 บ้านมือและห์ 254
73 วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) 62
74 บ้านนาดา 259
75 บ้านรือเสาะ 199
76 บ้านยาแลเบ๊าะ 128
77 บ้านบากง 74
78 บ้านนาโอน 194
79 บ้านบูกิ๊ตยือแร 260
80 บ้านอีนอ 177
81 บ้านกูยิ 47
82 บ้านบริจ๊ะ 261
83 บ้านบือแรง 288
84 ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 247
85 บ้านบาโงปะแต 261
86 บ้านสายน้ำทิพย์ 162
87 บ้านสวนพลู 301
88 บ้านธรรมเจริญ 145
89 บ้านบลูกาฮีเล 155
90 ประชาพัฒนา 213
91 บ้านพนาทักษิณ 65
92 บ้านบาตง 152
93 บ้านสะแนะ 177
94 บ้านสุเป๊ะ 197
95 บ้านซือเลาะ 56
96 บ้านบาโงปูโละ 197
97 บ้านลูโบะบูโละ 226
98 บ้านมะนังปันยัง 270
99 บ้านละหาน 286
100 บ้านตายา 288
101 บ้านยือลาแป 299
102 บ้านดือแยหะยี 261
103 บ้านบือเล็งใต้ 287
104 บ้านลาเวง 61
105 บ้านตามุง 200
106 สว่างวัฒนา 192
107 บ้านดาฮง 221
108 บ้านสาคร 111
109 บ้านกลูบี 121
110 ชุมชนบ้านซากอ 146
111 บ้านตะมะยูง 138
112 สามัคคีวิทยา 48
113 บ้านตอหลัง 259
114 บ้านบือแนนากอ 291
115 บ้านลูโบ๊ะบาตู 245
116 ประชาวิทยรังสรรค์ 194
117 บ้านป่าไผ่ 125
118 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 79
119 บ้านไอร์แยง 282
120 บ้านปาหนัน 179
121 บ้านคอลอกาเว 94
122 บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 65
123 บ้านกาเยาะมาตี 1
124 บ้านยือลอ 264
125 บ้านกะลูแป 180
126 บ้านอีโยะ 26
127 บ้านอาตะบือเระ 248
128 บ้านแป๊ะบุญ 150
129 บ้านบือเจ๊าะ 71
130 น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 269
131 บ้านปะลุกานากอ 216
132 บ้านดูกู 51
133 บ้านบือเระ 246
134 บ้านบูเกะสูดอ 148
135 บ้านคลอแระ 59
136 บ้านตันหยง 194
137 บ้านฮูแตยือลอ 0
138 บ้านบือแนปีแย 203
139 บ้านปะลุกาสาเมาะ 221
140 วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 262
141 บ้านมะยูง 2
142 บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 50
143 บ้านปะลุกาแปเราะ 69
144 บ้านตะโละบาลอ 102
145 บ้านสุไหงบาตู 19
146 ราชประชานุเคราะห์ 9 106
147 บ้านปูซูตีฆอ 237
148 ราชประชานุเคราะห์ 10 122