สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน ประจำปี 2567

กลุ่มกะลุวอ

กลุ่มกะลุวอเหนือ

กลุ่มโคกเคียน

กลุ่มบางปอ

กลุ่มมะนังตายอ

กลุ่มลำภู-บางนาค

กลุ่มซาเบ็ง62

กลุ่มตะปอเยาะ-ลูโบะบือซา

กลุ่มยี่งอ-ละหาร

กลุ่มนพเก้า

กลุ่มพัฒนาศึกษา

กลุ่มลาโละ2020

กลุ่มสหพัฒนา

กลุ่มสุวารี-สามัคคี

กลุ่มเชิงคีรี-ซากอ

กลุ่มตะมะยูง

กลุ่มศรีสาคร

กลุ่มจำปา

กลุ่มบาเจาะ

กลุ่มบาเระใต้

กลุ่มมิตรภาพ

กลุ่มลูโบะสาวอ